Servicii oferite de SC Urban SA

Servicii prestate in laboratorul SC Urban SA

Laboratorul de analize ape potabile și uzate are implementat, menține și imbunătățește un sistem de management al calitații in conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025:2005/AC:2007, fiind acreditat RENAR din 02.10.2013 cu certificatul nr.LI 999.

Laboratorul dispune de personal calificat,echipamente adecvate, etalonate și verificate metrologic,sticlărie volumetrică etalonată,materiale de referință,reactivi,astfel incât să satisfacă cerințele clienților și să furnizeze rezultate de incredere.

   Pentru efectuarea de analize este necesară emiterea unei comenzi in care să fie clar precizate: datele de  identificare ale clientului, prelevatorul (client/personal laborator), numarul probelor, tipul acestora si parametrii pe care doriti sa ii determinăm.

    Buletinul de analiză se elibereaza in maxim 10 zile de la data prelevării, numai după ce beneficiarul face dovada achitării contravalorii facturii.

     In cazul in care analizele solicitate sunt numeroase și/sau au frecventa ridicată, se poate incheia un contract de prestări servicii.

     Prezentăm mai jos indicatorii analizați, standardul și metoda de determinare, parametrii de performanță ai metodelor de determinare, precum si tariful aplicat.

A.  Compartimentul de analize ape potabile este inregistrat in Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calitații apei potabile la Ministerul Sanatații – Directia Generală de Asistentă Medicală si Sănătate Publică, prin “Certificat de inregistrare nr. NE.591” emis in 23.10.2020, pentru parametrii obligatorii din monitorizarea de control (prevazuți la punctul 1.2. din Anexa 2 la Lg.458/2002 republicată) precizați in tabelul de mai jos:

[table id=1 /]

Alți parametrii care se analizează in compartimentul de analize ape potabile:

[table id=2 /]

Nota1: Limita de determinare, precizia si acuratețea metodelor de determinare sunt mai mici de 10% din concentrația maxim admisă de Lg.458/2002 republicată. Pentru parametrul pH (acreditat) incertitudinea de măsurare = 0,06 unitați pH. Laboratorul raportează parametrii de performantă ai metodelor de determinare doar la solicitarea clientului.

Nota 2: *parametrii marcați nu sunt acoperiți de acreditarea Renar

B. Parametrii analizați in compartimentul de analize ape uzate sunt:

[table id=3 /]

Nota 1:*parametrii marcați nu sunt acoperiți de acreditarea Renar

 Nota 2: laboratorul raportează parametrii de performanță ai metodelor de determinare doar la solicitarea clientului.

              Incertitudinea de măsurare este incertitudinea extinsă obținută prin multiplicarea incertitudinii standard compuse cu factorul de extindere k=2 care, pentru o distribuție normală, corespunde la un nivel de incredere de aproximativ 95%.

  Prelevarea probelor pentru determinările de ape uzate nu este acoperită de acreditarea Renar  și se efectuează conform SR ISO 5667-10/1994.

  Tariful pentru prelevare probe este de 10,0 LEI/probă (fară TVA) + transport (calculat in baza tarifului/km stabilit de SC URBAN SA).

C. Prelevarea probelor

    Dacă prelevarea probei nu este efectuată de personalul laboratorului, responsabilitatea prelevării si asigurării integrității probei revine clientului, iar buletinul de analiză va include specificația că proba a fost recoltată de către client.

    In acest caz ,vă rugăm să ne contactați pentru a vă instrui privind condițiile de prelevare  si transport ale probei in funcție de parametrii solicitați spre analiză.

    Pentru determinarea parametrilor microbiologici, recomandam prelevarea probelor de către laborator datorită măsurilor speciale de pregătire a recipienților de prelevare.